Jin Abhishek
6:00AM
 
Kavyanjali
6:20AM
 
Santvani (Sunil Sagar Ji Maharaj)
6:40AM
 
Jin Abhishek
6:00AM
 
Santvani (Vasunandi Ji Maharaj)
8:00AM
 
Swadhyaye
10:00AM
 
Kavyanjali
11:00AM
 
Kavyanjali
12:30PM
 
Jin Abhishek
6:00AM
 
Tatva Gyan
7:00AM
 
Jain Focus
12:00PM
 
Santvani-Hukum chandra Ji
6:30AM
 
Kavyanjali
10:30AM
 
Swadhyaye
1:30PM
 
Aahar Charya
10:50AM
 
Jin Bhakti
1:00PM